Mijn winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
U hebt niets in uw winkelwagen.

0

Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor producten van Patos.nl, die door middel van het internet besteld- en via verzending per post geleverd kunnen worden.

Informatie over deze producten kan verkregen worden bij:
Patos.nl
Vreeweg 103
8071 SJ NUNSPEET
tel: 0341-204 298
email: info@patos.nl


Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden van Patos.nl, onderdeel van Van Engelen B.V., gevestigd te Nunspeet, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk, onder nummer 08014338

Artikel 1. Definities
1.1 Onder klant wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper of consument die een natuurlijk persoon is en of handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al aanbiedingen van Patos.nl en op alle met Patos.nl gesloten overeenkomsten.
2.2 De internetsite Patos.nl richt zich vooral op de Nederlandse en Vlaamse markt. Levering(en) naar het buitenland binnen de EU zijn op dit moment ook mogelijk en zullen worden uitgevoerd.

Artikel 3. Registratie
3.1 De klant kan producten bestellen, nadat hij in het klantenbestand van Patos.nl is geregistreerd. Voor registratie en bestelling geldt de door Patos.nl vastgestelde en aan de klant bekend gemaakte procedures.
3.2 Indien de klant verplichtingen in verband met bestellingen niet of onvoldoende nakomt, heeft Patos.nl, onverminderd haar recht op nakoming van deze verplichtingen, het recht de klant uit haar klantenbestand te verwijderen.
3.3 Indien de klant gedurende een lange periode (sinds zijn registratie, dan wel sinds de laatste bestelling) geen bestelling heeft gedaan kan Patos.nl de klant uit haar klantenbestand verwijderen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail.
4.2 Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de klant. Afbeeldingen van producten op de website kunnen afwijken van het geleverde/bestelde artikel.
4.3 Alle door patos.nl gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het aangaan van een bestelling is Patos.nl gerechtigd om één of meerdere bestellingen van de klant te weigeren indien er daarvoor redenen zijn, echter zonder de verplichting tot opgaaf van reden(en). Een dergelijke weigering geeft nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Bijzondere rechten van Patos.nl
5.1 Patos.nl heeft het recht de voorwaarden en de tarieven met betrekking tot de producten te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden en tarieven zullen niet van toepassing zijn op bestellingen die voor de invoering van de wijziging zijn gedaan.

Artikel 6. Prijzen
6.1 Alle door Patos.nl genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
6.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten dan wel andere fouten.
6.3 Verzendkosten worden vermeld bij bestelling van het artikel of artikelen.

Artikel 7. Betalingswijze
7.1 De klant zal alle bedragen die hij in verband met bestellingen aan Patos.nl verschuldigd is op één van de door Patos.nl toegelaten (of overeengekomen) betalingswijzen voldoen, binnen de daartoe door Patos.nl gestelde (of nadere overeengekomen) termijn.
7.2 Alle betalingen dienen te geschieden bij het afronden van de bestelling, hetzij via vooruitbetaling per bank, dan wel door betaling via iDEAL (internetbankieren). Bestellingen die niet binnen deze termijn betaald zijn komen te vervallen.

Artikel 8. Verzending
8.1 Verzendingen geschieden steeds voor risico van de klant.
8.2 Patos.nl zal alle verzendingen zo goed mogelijk verpakken. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Patos.nl.
8.3 Patos.nl tracht bestellingen in één keer te leveren, maar is wel gerechtigd tot het doen van deelleveringen wanneer dit noodzakelijk blijkt.

Artikel 9. Levering
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan de klant zich niet op een termijn of tijdstip van aflevering beroepen.
9.2 Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf van Patos.nl verlaten.
9.3 In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Patos.nl te allen tijde het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis herlevering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.
9.4 Ongeacht het hiervoor bepaalde houdt Patos.nl zich in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van twintig werkdagen, gedurende welke de klant de levering alsnog dient te accepteren. Na een nalevertermijn van meer dan dertig dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.5 De aansprakelijkheid van patos.nl in verband met de door de klant geleden schade ten gevolge van gebrekkige uitvoering van een bestelling is beperkt tot maximaal het bedrag dat de klant aan Patos.nl verschuldigd zou zijn geweest wanneer de bestelling volgens afspraak zou zijn uitgevoerd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en –overgang
10.1 Zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Patos.nl blijft het geleverde eigendom van Patos.nl.
10.2 De klant is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat de klant aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Patos.nl heeft voldaan.
10.3 Beschadiging en verlies van producten, terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud op rust, zijn volledig voor rekening en risico van de klant.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Indien Patos.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort.
11.2 Indien de overmachtssituatie veertien werkdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Beide partijen gaan de verplichting aan dit zo spoedig mogelijk aan de andere partij mede te delen.

Artikel 12. Retourzendingen en bedenktermijn
12.1 Voor retournering van een zending gelden de door Patos.nl vastgestelde en aan de klant bekend gemaakt, dan wel met de klant nader overeengekomen, procedures.
12.2 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te retourneren. Dit mag zonder opgaaf van redenen. Hierbij zal Patos.nl geen kosten in rekening brengen, behalve de verzendkosten. Als de klant de koopprijs al heeft betaald, dan zal Patos.nl hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid, dan is de koop 14 dagen na ontvangst van de bestelling definitief.
12.3 De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd te worden. Een zending waarvan de hoofdverpakking geopend is geweest dient voor retourzending zorgvuldig te worden gesloten. Indien de oorspronkelijke verpakking van de zending niet meer bruikbaar is zal de klant de inhoud van de zending zorgvuldig herverpakken in een verpakking die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking.
12.4 Retourzendingen met een waarde van meer dan € 125,- dienen aangetekend te worden verzonden.
12.5 Alle kosten voor retourneringen zijn voor rekening van de klant.
12.6 Indien producten niet compleet of beschadigd zijn bij ontvangst door Patos.nl is dit geheel voor rekening en risico van de klant.
12.7 Patos.nl betaalt binnen een periode van veertien dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen het betaalde bedrag terug aan de klant.
12.8 Indien de klant ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het recht op retourzending, heeft Patos.nl het recht om de klant alle hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen.

Artikel 13. Garantie
13.1 Met betrekking tot producten van derden is patos.nl tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
13.2 Wanneer sprake is van onverantwoord gebruik in de vorm van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloed van Patos.nl liggen, komt de garantie te vervallen.
13.3 De garantie strekt zich nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de klant zelf wijzigingen of reparaties aan de producten (heeft) verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
13.4 Patos.nl is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 14. Klachten
14.1 De klant is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Patos.nl te melden.
14.2 Klachten ter zake van leveranties dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen bij de klant aan Patos.nl gemeld te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
14.3 Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Patos.nl naar keuze van de klant en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de klant voor de teruggekomen goederen een creditnota doen toekomen.
14.4 Klachten betreffende de (deel-)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Patos.nl te zijn gebracht.

Artikel 15. Bijzondere rechten van de klant
15.1 Voor vragen met betrekking tot bestellingen of facturen kan de klant zich wenden tot het op de factuur vermelde telefoonnummer of email-adres.

Artikel 16. Merk- en handelsnaam
16.1 Het is de klant uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Patos.nl in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Patos.nl.
16.2 De klant zal bij de in 16.1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Patos.nl nauwgezet en conform eventuele aanwijzingen opvolgen.

Artikel 17. Registratie van gegevens
17.1 De klant verklaart zich er mee akkoord dat Patos.nl ten behoeve van haar bedrijfsvoering gegevens met betrekking tot de klant opneemt in één of meerdere registraties.
17.2 Op verzoek zal Patos.nl informatie omtrent doel en gebruik van zulke registraties aan de klant verstrekken. Patos.nl zal deze gegevens niet zonder toestemming of buiten medeweten van de klant aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 18. Geschillen
18.1 Op alle overeenkomsten met Patos.nl is Nederlands recht van toepassing.
18.2 In geval van een geschil zijn de door Patos.nl vastgestelde gegevens, behoudens tegenbewijs, bepalend.
18.3 Eventuele geschillen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen door de meest belanghebbende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
18.4 De bevoegde rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen patos.nl en de wederpartij mochten ontstaan.

Artikel 19. Aansprakelijkheid
19.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Patos.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk aanvaardt zal patos.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Patos.nl.
19.2 De aansprakelijkheid van patos.nl blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Patos.nl de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
19.3 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Patos.nl ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
19.4 Aan de adviezen en teksten op deze website kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend. Patos.nl is niet aansprakelijk voor oneigenlijk of verkeerd gebruik van de geleverde goederen en diensten. Raadpleeg altijd een deskundige, zoals een tandarts, voor informatie en advies.
19.5 Patos.nl is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze algemene voorwaarden beslist altijd de directie van Patos.nl.